سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
Tue 13 Nov 2018
الأربعاء ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۰

 

 

 

 

 

 

 

 

              

رز مع کباب لحم مثروم سلطانی 280000 ریال حساء 30000 ریال
رز مع کباب شرائح لحم    250000 ریال سلطة الموسم   30000 ریال
رز مع کباب بختیاری 240000 ریال لبن زبادی مع ثوم جبلی (موسیر) 13000 ریال
رز مع کباب مثروم إعتیادی 140000 ریال لبن زبادی سادة          10000 ریال
رز مع دجاج ـ جدنی    120000 ریال المشروبات
رز مع دجاج ـ زرشک 140000 ریال مشروبات غازیة ـ قواریر 7000 ریال
رز مع دجاج ـ زرشک 140000 ریال مشروبات غازیة ـ علب 20000 ریال
شنسل الدجاج            140000 ریال لبن مخفف ـ دوغ 8000 ریال
رز مع مرق 100000 ریال بافاریا 20000 ریال
رز مع زبد 35000 ریال دلستر ـ علب 20000 ریال
    میاه معدنیة     5000 ریال

 

 

 

یضاف الی هذه الأسعار نسبة 15% خدمات الضیافة + 8% الضرائب

        

 

 

 

 
 

جمیع حقوق موقع فندق هالي الإلکتروني محفوظة ویتقاضی من یحاول إنتهاك هذه الحقوق .

HALLYHOTEL.COM